پنجشنبه 21 فروردین 1399
عکس برگزیده براساس آراء همکاران

پیام فرهنگی 99001 امام علی(ع) نهمین فرزند تو ای حسین ، همان قائم به حقی است که دین خدا را غالب می گرداند و عدل را می گستراند.